51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 51η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα έξι (16) Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα 9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
2. Μετακίνηση αντιδημάρχου στη Θεσσαλονίκη .
3. Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 54.779,53€ με ΦΠΑ.
4. Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αγράφων.
5. Έγκριση της αριθμ.249/12564/2021 απόφασης Δημάρχου ΑΔΑ:9ΖΑ3ΩΕΓ- 0ΣΓ (αφορά Δημοτική Συγκοινωνία).
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού).
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (έξοδα μετακίνησης ).
8. Εξειδίκευση πίστωσης (Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου 123/2021 ΑΔΣ).
9. Τακτοποίηση ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ