51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 51η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις τρεις (3) Νοεμβρίου 2020 ημέρα και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. με τετράμηνη απασχόληση.
2. Έγκριση 5ου πρακτικού κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου » προϋπολογισμού 105.000,00€
3. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 .
4. Τροποποίηση της από 21-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση γέφυρας «Καμάρας» Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου» (κωδικός ΣΑΕ : 2018ΕΠ06600063)
5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (Άγιος Αθανάσιος Κορίστα Κλειτσού) (2 άγονες).
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στη Δομνίστα.
7. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση).
8. Μείωση μισθωμάτων για Οκτώβριο 2020 σύμφωνα με την αριθμ. Α.1225/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
9. Έγκριση της αριθμ. 45/2020 Απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΠΑΔΗΚ (Αφορά 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020).
10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
11. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται εντός των δικοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου.
12. Ορισμός δικηγόρου- συνέχεια υπόθεσης του Δήμου Καρπενησίου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ‘’ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ’’ (ΕΦΚΑ)».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ Φουρνάς».
14. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Μεσοκώμης».
15. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μεσοκώμης.
16. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
17. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ