55η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 55η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα τέσσαρες (14)
Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα 9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης».
2. «Υποβολή πρότασης του Δήμου Καρπενησίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
3. Eνσταση επί των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην Κοινότητα Μικρού Χωριού .
4. Απόδοση πάγιας προέδρων Κοινοτήτων.
5. Επί αιτήματος της ΑΕ Διαχείρηση Λογισμικού ΑΕ Δημιουργία -Συντήρηση Λογισμικού Εμπορία -Εκπ/ση»
6. Έγκριση της αριθμ.64/2021 απόφασης του ΔΣ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ.
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης: «Προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 130.000,00€ .
8. Έγκριση της αρ. 7/2021 τεχνικής μελέτης- Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00€
9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού.
12. Χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση -Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου «.
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου εντός οικισμού στην ΤΚ Κλαυσίου».
14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού στην ΤΚ Κλαυσίου .
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΥΣΟΥ».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΤΟΡΝΟΥ»
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας»
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Τοιχία αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εσωχωρίων».

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ