58η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 58η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις εννέα (9) Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9:00 και λήξη 12.00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ορισμός επιτροπής διερεύνηση τιμών
2. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», προϋπολογισμού 405.458,69€ (με ΦΠΑ).
3. Έγκριση 3ου πρακτικού του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου προϋπολογισμού 841.935.48 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής (3) κοινοτήτων
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου προϋπολογισμού 26.164,00 με ΦΠΑ.
6. Παράταση προθεσμίας της «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο
7. Έγκριση του 3ου ΑΠE του έργου: «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου αναδόχου εταιρίας «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ».
8. Έγκριση του 1ου ΑΠE του έργου: «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» αναδόχου εταιρίας Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ .
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου ‘Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κορυσχάδων» αναδόχου Βασιλείου Μαντζιούτα Βασιιλείου
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αξιοποίηση διαμόρφωση πλατείας Π Πατραϊκής»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο
το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ