57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 57η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Είκοσι Οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2021 ημέρα  Τρίτη με ώρα  9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Υποβολή πρότασης του Δήμου Καρπενησίου στην Πρόσκληση 79 «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές» της ΕΥΔ Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη  των αναγκών των υπηρεσιών  του Δήμου» (Διόρθωση 2ου πρακτικού διαγωνισμού -467/2021 απόφαση Ο.Ε.)
  3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΥΔΙΑ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΟΣΤΙΜΟΥ»
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Πέτρου Κ. Μπακατσιά Ε.Δ.Ε.»

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ