59η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 59η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα πέντε  (15) Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη   με ώρα  έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Εισήγηση για αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  2. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017.
  3. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018.
  4. Κατανομή Δ  Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου   έτους
  5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής (1) Κοινότητας.
  6. Χορήγηση 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς» αναδόχου Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη του Στεφάνου.
  7. Χορήγηση 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου»
  8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση  υποδομών Καλεσμένου Παπαρουσίου» αναδόχου Νικολάου Μήτσιου .
  9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου.

 

    Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ