56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 56η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Είκοσι Μία (21) Δεκεμβρίου 2021 ημέρα  Τρίτη με ώρα  9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου στην Πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 4559/28-06-2021 και τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, Α.Π. «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
  2. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου
  3. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
  4. Επί αιτήματος Παπαδημητρίου Νικολάου για διαγραφή τελών κοινοχρήστων χώρων
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
  7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπενησίου»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ