56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 56η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι τέσσαρες (24) Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη   με ώρα  έναρξης 9:00 πμ και λήξη 15.00μμ .

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εισήγηση για αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης Αποχέτευσης ΔΕ Κτημενίων προϋπολογισμού 350.000,00€

3.Απόδοση πάγιας προκαταβολής (4) Κοινοτήτων.

4.Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών) από την Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε

5.Τακτοποίηση ΧΕΠ -Απαλλαγή υπολόγου (αφορά πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ).

 

    Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ