52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27)του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωση του έργου  «Αποκατάσταση  μονοπατιού  στο Μεγάλο Χωριό προϋπολογισμού 31.000,00€.

2.Εγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου  Διπόταμα Καστανούλα προϋπολογισμού 150.000,00€.

3.Εγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης «Μίσθωση μηχανημάτων έργου  για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020.

4.Εγκριση 1ου πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για Μίσθωση μηχανημάτων έργου  για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020(προσωρινοί ανάδοχοι).

5.Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

6.Εξειδίκευση  πίστωσης για «Παράθεση γεύματος στα  μέλη του ΚΑΠΗ».

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης