52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι  εννέα (29) Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ανατροπές -αντιλογισμοί δεσμεύσεων οικ.έτους 2017

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Συντήρηση  επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 46.230,00€ .

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης