5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι  επτά (27)Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
  2. Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για υπηρεσίες -προμήθειες .
  3. Έγκριση τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας  «Αμοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου -εστιατορίου  της Μαθητικής Εστίας και του Βρεφονηπιακού  και παιδικών σταθμών έτους 2017-2018 » και ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
  4. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την  υπηρεσία «Αμοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου  της Μαθητικής Εστίας και του Βρεφονηπιακού  και παιδικών σταθμών» έτους 2017-2018.
  5. Ψήφιση  πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικ. επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος