Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»

Η παρούσα ανακόινωση αφορά τη δημοπράτηση για το έργο «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ