Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου αποφασίζει να αναθέσει την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κωνσταντίνο Τάκη, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τομέα αρμοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ