Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του νέου Προγράμματος CLLD / LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου,  ανακοινώνει την έναρξη Ενημερωτικών Συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα, στο πλαίσιο της προκήρυξης του Νέου Προγράμματος CLLD / LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER στο Νομό Ευρυτανίας, με στόχο τη συμβολή στην ουσιαστική τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή στις ενέργειες διαβούλευσης/ ενημέρωσης όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής όσο και για το επενδυτικό ενδιαφέρον τους.

Στις συναντήσεις αυτές, με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουθεί, στελέχη της ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD (κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη-επιλέξιμες δαπάνες, κλπ), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και την τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».                          

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

 

ΔΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΚΡΙΚΕΛΛΟ

Παρασκευή 12/8/2016

11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

 

ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΔΕ ΠΡΟΥΣΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Παρασκευή 12/8/2016

 

19:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ

ΔΕ ΦΟΥΡΝΑΣ

ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΦΟΥΡΝΑ

Σάββατο 13/8/2016

20:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ

ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τετάρτη  17/8/2016

18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ