«Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο: «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ-ΕΟΧ /Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης (ΤΔΕΠ) με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (με εκπόνηση μελέτης έργου και αντίστοιχη δημοσίευση του για την ανάδειξη αναδόχου του έργου) για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δημοτικά κτίρια του συγκροτήματος 3ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου.

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Συμβούλου για την υλοποίηση του σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την σχεδιαζόμενη πράξη, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης (ΤΔΕΠ). Το πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 30-04-2017 ενώ τα έργα του ΤΔΕΠ ενδέχεται να έχουν τελειώσει νωρίτερα.

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τον Δήμο Καρπενησίου, οδός Ύδρας 6, ΤΚ 36100 μέχρι την 11η Αυγούστου 2016 καταβάλλοντας το συμβολικό ποσό των 10,00 € για αναπαραγωγή των τευχών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237350071, FAX επικοινωνίας 2237089076, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καράμπελας Παναγιώτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Καρπενησίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (11:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά.

 

2.  Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες (συμπράξεις) φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

3.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ήτοι  τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (446,50 €) χωρίς ΦΠΑ και ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες.

 

4.   Η χρονική επιτρεπτή διάρκεια της σύμβασης της παραπάνω υπηρεσίας θα ισχύει μέχρι την καλή παραλαβή των υποέργων του ΤΔΕΠ και θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλου του έργου έως την ολοκλήρωση της Πράξης.

 

5.   Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 και 15% από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συμφώνου και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει.

 

6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

 

Διαβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ καθώς και Διευκρινίσεις και απαντήσεις για τον διαγωνισμό.