Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία «Δοξιάδη» της Τ.Κ. Μικρού Χωριού.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη

1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80

2) την αριθμ. 13/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3) την αριθμ. 196/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4) την αριθμ. 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5) την αριθμ. 5085/21-04-2016 απόφαση δημάρχου

6)την αριθμ. 20/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)

7) Την αριθ. 214/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Α.Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου, συνολικής έκτασης 93,71 m2, και στην πλατεία «Δοξιάδη» στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού, έκτασης 76,50 m2, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2016.

Β. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας ως εξής :

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα παραχωρηθούν είναι οι κάτωθι :

Α)Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου. Τα 93,71 m2 που αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου που επισυνάπτεται στην παρούσα, αφορούν τα εξής τμήματα τα οποία θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά:

Ε1=8,00 m2, Ε2=2,81 m2, Ε3=2,81 m2, Ε4=14,47 m2, Ε5=27,85 m2, Ε6=24,87 m2 και Ε7=12,90 m2.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύμφωνα με την 446/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου το ποσό των € 25,00. Η προσφορά ισχύει ανά ολόκληρο τμήμα και συγκεκριμένα:

Ε1= € 200,00 (8,00Χ25,00),

Ε2= € 70,25 (2,81Χ25,00),

Ε3= € 70,25 (2,81Χ25,00),

Ε4= € 361,75 (14,47Χ25,00),

Ε5= € 696,25 (27,85Χ25,00).

Ε6= € 621,75 (24,87 Χ25,00),

Ε7= € 322,50 (12,90Χ25,00).

Β)Πλατεία «Δοξιάδη» στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού. Τα 76,50m2 που αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου που επισυνάπτεται στην παρούσα, αφορούν τα εξής τμήματα τα οποία θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά:

Ε1=32,20m2, Ε2=36,11m2, Ε3=3,84 m2, Ε4=4,35 m2

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύμφωνα με την 446/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου το ποσό των € 12,00. Η προσφορά ισχύει ανά ολόκληρο τμήμα και συγκεκριμένα:

Ε1= € 386,40 (32,20Χ12,00),

Ε2= € 433,32 (36,11Χ12,00),

Ε3= € 46,08 (3,84Χ12,00),

Ε4= € 52,20 (4,35Χ12,00),

3. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

4. Η Δημοπρασία θα γίνει στις 05/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στο δημαρχείο Καρπενησίου, Ύδρας 6, ενώπιων της επιτροπής δημοπρασιών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 20/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (μετά από μία εβδομάδα) στις 12/07/2016 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006)

5. Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα να λάβουν όσοι έχουν καταστήματα με προβολή στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στη πλατεία «Δοξιάδη» στο Μικρό Χωριό, οι οποίοι επιτρέπεται να πλειοδοτήσουν μόνο για τμήμα που είναι όμορο με αυτό που τους έχει παραχωρηθεί ήδη με την 147/2016 απόφαση του Δ.Σ. (70%) και την 5085/2016 απόφαση δημάρχου (30%).

6. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν πρέπει να οφείλουν στο δήμο. Το μίσθωμα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, με την έκδοση της σχετικής άδειας.

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της μισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο μίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τουριστικού χαρακτήρα, προορισμού και της θέσεως του μισθίου, η οικονομική εκμετάλλευση αυτού, πρέπει να γίνεται με πνεύμα εξυπηρέτησης της τουριστικής πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση των επισκεπτών και στην εξύψωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών σ’ αυτούς.

Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στην κεντρική πλατεία από το δήμο, οι καταστηματάρχες υποχρεούνται όταν ειδοποιηθούν να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματα από το χώρο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύμβασης και η μη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης για κακή χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αμέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

8. Κάθε οφειλή του μισθωτή εισπράττεται με εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων εσόδων ή με κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου κατ’ αυτού.

9. Η διακήρυξη, θα δημοσιευθεί με φροντίδα του αντιδημάρχου κ. Ντέκα Χρήστου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας http://karpenissi.gr.

10. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Ύδρας 6 Καρπενήσι Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 22370 89073.