ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ