Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α΄73)  όπως  αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 131 του Ν. 4483/2017.
  2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ 2214/Β΄/14-10-2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/30-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Το από 24/8/2019 Πρακτικό Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου.
  4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12746/3-9-2019 απόφασή μας με την οποία ορίσαμε Αντιδημάρχους για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-8-2020.
  5. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α) Ορίζουμε ημέρα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων τις ημέρες της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. και Σάββατο και ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Ύδρας αρ.6.

Δυνάμει του αρθ. 131 του Ν. 4483/2017, περί τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 (Α`73) «2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει».  

Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να τελεστεί πολιτικός γάμος και σε διαφορετική ημέρα και ώρα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, μπορεί δε με απόφασή του κατόπιν αιτήματος, ο πολιτικός γάμος να τελείται σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

 

Β) Αναθέτουμε για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-8-2020 την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στους Αντιδημάρχους, διατηρούμε δε τη δυνατότητα του Δημάρχου, εφόσον οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του το επιτρέπουν, να τελεί κατά προτεραιότητα αυτοπροσώπως τις εν λόγω τελετές:

 

  1. κο Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ
  2. κο Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη
  3. κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.6 του Ν.3852/2010 και αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

 

Διαβάστε την αναρτημένη απόφαση στο Διαύγεια.