Ορισμός Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καρπενησίου, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/2/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.    Τον κ. Λάππα Κλεομένη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα:
α. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:
i.    Αρμοδιότητες Σχεδιασμού – Συντονισμού και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών
ii.    Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών
iii.    Αρμοδιότητες Eφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών
iv.    Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
v.    Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
vi.    Αρμοδιότητες σε θέματα Προστασίας και Προαγωγής της Δηµόσιας Υγείας
vii.    Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
viii.    Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού
ix.    Αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
x.    Αρμοδιότητες σε θέματα Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών
xi.    Αρμοδιότητες σε θέματα  Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η

2.    Τον κ. Παντελή Χαλκιά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα:
α. Λειτουργίας Υποδομών & Δικτύων, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:
i.    Αρµοδιότητες στον τοµέα της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και των Κοιμητηρίων
ii.    Αρµοδιότητες σε θέματα Συντήρησης Πρασίνου
iii.    Αρμοδιότητες στον τομέα της Ύδρευσης – Αποχέτευσης
iv.    Αρμοδιότητες στον τομέα της Συντήρησης των Υποδομών και των Δικτύων
v.    Αρμοδιότητες Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
vi.    Αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας

3.  Τον κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα:
α. Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:
i.    Αρµοδιότητες σε θέµατα Μελετών και Κατασκευών
ii.    Αρµοδιότητες σε θέµατα Συντήρησης Πρασίνου
iii.    Αρµοδιότητες σε θέµατα Συγκοινωνιών
iv.    Αρμοδιότητες σε θέματα Αδειοδοτήσεων Μεταφορών Βιομηχανίας & Τεχνικών Εγκαταστάσεων
β. Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:
i.    Αρμοδιότητες στον τομέα Έκδοσης Αδειών Δόμησης – Ελέγχου Κατασκευών
ii.    Αρµοδιότητες στον τοµέα των Αυθαιρέτων
iii.    Αρμοδιότητες στον τομέα των Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων Πόλεων
iv.    Αρµοδιότητες στον τομέα της Εξοικονόµησης Ενέργειας
v.    Αρµοδιότητες στον τομέα του Περιβάλλοντος
γ. Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.
δ. Διοικητικών Υποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. αποκλειστικώς για θέματα:
i. Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ii. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.    Τον κ. Ντέκα Χρήστο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Προυσού, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα:
α. Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:
i.    Αρµοδιότητες στον τοµέα της Φυτικής Παραγωγής
ii.    Αρµοδιότητες στον τοµέα της Ζωικής Παραγωγής
iii.    Αρµοδιότητες στον τοµέα της Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων
iv.    Αρµοδιότητες σε θέματα Κτηνιατρικής
v.    Αρµοδιότητες σε θέματα Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων
β. Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και αποκλειστικά:
i.    Αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης
ii.    Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου
iii.    Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
γ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.
δ. Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. αποκλειστικώς για θέματα:
i) Ταμείου
ii) Εσόδων
iii) Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας
5.   Την κα Κονιαβίτη Ευδοξία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα:
α. Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. αποκλειστικώς για θέματα:
i.    Προϋπολογισμού
ii.    Λογιστηρίου
iii.    Προμηθειών και Λειτουργίας Αποθηκών
β. Διοικητικής Βοήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε όλη την  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.