Απόφαση Δημάρχου Περί Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Καρπενησίου για την περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/9495/20-06-2024 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου ορίζεται ο κ. Καρβέλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, άμισθος, με θητεία μέχρι 31/12/2024 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου, όπως αυτές ορίζονται στον οικείο Ο.Ε.Υ του Δήμου Καρπενησίου (άρθρο 15).