Διαγωνισμός για τη μελέτη διαχείρισης ομβρίων περιοχής ξηριά

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση ομβρίων στην περιοχή του ξηριά του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΕΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ