Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»:

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης,

β) η περίληψη του διαγωνισμού

γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού.

δ) η τεχνική έκθεση

ε) ο προϋπολογισμός