Πρόσκληση για Οικονομικό Έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ