Πρόσκληση για Οικονομικό Έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ