19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι (20)Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ.39 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602 / 13-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Εκ νέου λήψη απόφασης για προέλεγχο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018.
2. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019.
3. Παράταση λήξης βεβαιωτικών καταλόγων.
4. Έγκριση της αριθμ.11/2021 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2021).
5. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 (Αφορά ενίσχυση κωδικού ).
6. Αντικατάσταση μελών στην αριθμ.11/2021 (ΑΔΑ :ΩΑ8ΓΩΕΓ-ΘΨ6)επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών των Υπηρεσιών, αφορά τις εργασίες με CPV από 50000000-5 έως 98910000-5, (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
7. Αντικατάσταση μελών στην αριθμ.12/2021(ΑΔΑ:ΩΤ81ΩΕΓ-ΧΤΜ) επιτροπή παραλαβής προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών των προμηθειών για προμήθειες με CPV από 41000000-9 έως 48991000-1 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
8. Εξειδίκευση πιστώσεων Τροποποιημένου Ετήσιου Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2021 του Δήμου Καρπενησίου .
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Μάκκα Ευάγγελου του Χρήστου ΕΔΕ.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκιγκ ΤΚ Προυσού.»
11. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου «Επισκευή- Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Καρπενησίου » στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Γεωργίου Χειμάρα του Αθανάσιου.
12. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση αναβάθμιση δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Καρπενησίου » στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.
13. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Ιωάννη Φούκα του Γεωργίου ΕΔΕ.
14. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση προαυλείου χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Αλεστίων».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ