8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά      (17) του μηνός Φεβρουαρίου   έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Προέλεγχος απολογισμού έτους 2015.
  2. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως έτους 2015.
  3. Εισήγηση για 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
  4. Εισήγηση για αναμόρφωση ΟΠΔ.
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (δαπάνη μετακίνησης τράκτορα)
  6. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου.
  7. Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων εξόδων 2019.
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων.
  9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Τεχνικά ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι -Βουτύρου Β Φάση» προϋπολογισμού 150.000,00€.
  10. Ορισμός δικηγόρου.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ