8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μια (21)Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ανατροπή αναλήψεων.

2.Διόρθωση της αριθμ.11/2017 απόφασης της οικ. επιτροπής που  αφορά ψήφιση (2)πιστώσεων -Έγκριση δαπάνης και ψήφιση της πίστωσης για το έργο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 50.000,00€.

3.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής.

4.Εγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων για τα παρακάτω έργα.

α)Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ψιανών προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ

β)Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευή στέγης  οστεοφυλακείου στην

ΤΚ Μικρού   χωριού προϋπολογισμού 10.000,00€.

γ)Επισκευή αποχέτευσης ΤΚ Φουρνάς  προϋπολογισμού 6.000,00€

δ)Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου

προϋπολογισμού  60.000,00€.

5.Εγκριση τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης  με τίτλο «Υπηρεσία για τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 70.959,00€

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία για τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 70.959,00€

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 50.000,00€.

8.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εργασίες συντήρησης κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ προϋπολογισμού 8.000,00€

9. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και συντήρηση λιθοδομών και πλακοστρώσεων στον οικισμό Παπαδιάς» προϋπολογισμού 5.000,00€

10. Εξέταση ενστάσεων κατά του 3ου πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου»

11. Έγκριση 4ου τριμήνου οικ. έτους 2016.

12.Ορισμός δικηγόρου (για υπόθεση Παναγιώτη Κουτούμπα )

13.Ορισμός δικηγόρου (για υπόθεση (3) σχολικών φυλάκων)

14.Ορισμός  δικηγόρου (για υπόθεση Σ. Παπαηλία -Ι.Κελεσίδη).

15. Ορισμός συμβολαιογράφου για κληροδότημα Σερετάκη Δημητρίου.

16. Έγκριση  πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού  Μαγειρείου α)Για τη μαθητική Εστία και β) Για τους παιδικούς σταθμούς Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα  από 1/3/2017 έως 28/2/2018 (προσωρινός ανάδοχος).

17.Ασκηση ανακοπής σε δικαστικές αποφάσεις  κατασχετηρίων -εξουσιοδότηση Δημάρχου για άμεση ενέργεια.

18.Καθορισμός δικαιώματος διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων για την Τ.Κ Μεγάλου Χωριού.

19.Αναμόρφωση

20.Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος