8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12.00μ και λήξη 16:00μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-
2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το αριθμ.18318/13-3-2020 Έγγραφο του ΥΠΕΣ για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμών έργων Προγράμματος Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος .
2. Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ιδία μέσα για την εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων Δομνίστας, Κρικέλλου, Μικρού Χωριού, Μεγάλου Χωριού, Παπαρουσίου και Χελιδόνας δυνάμει των αιτήσεων που έχουν καταθέσει εγγράφως οι πρόεδροι των αναφερόμενων Κοινοτήτων χαρακτηρισμένων ως άμεσων λόγω αναγκαιότητας εξυπηρέτησης των κατοίκων των αναφερόμενων κοινοτήτων που δεν εξυπηρετούνται από τη Δημοτική Συγκοινωνία.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (m.g.paparoidami@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα