Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ»

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  εργασίες που θα γίνουν στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας της Δ.Ε. Ποταμιάς.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Παρακάτω παρατίθενται το

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης,

β) η περίληψη του διαγωνισμού 

γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού.