Διαγωνισμός για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ (doc)

ΤΕΥΔ (pdf)