Διαγωνισμός για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ”

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ”. Το οδικό δίκτυο είναι τμήμα του υφιστάμενου δρόμου ΔΙΠΟΤΑΜΑ –ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ-ΚΑΣΤΑΝΕΑ, μήκους 6+805 χλμ. και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες βελτίωσης του σε μικρό τμήμα του με την κατασκευή 4 σωληνωτών οχετών, τάφρου αποχέτευσης ομβρίων στο τμήμα αυτό και χαλικόστρωση κατά θέσεις. Στα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζει μικρό πλάτος, δεν φέρει τάφρο παροχέτευσης όμβριων υδάτων, τεχνικά για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων των ρεμάτων καθώς και οδόστρωμα.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τ.Ε.Υ.Δ.