Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ»

Το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ μήκους 7+420 χλμ. αφορά την βελτίωση της συνδετήριας οδού μεταξύ  των οικισμών Καταβόθρας-Αρέντας. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ