Νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρπενησίου, οι ωφελούμενοι δικαιούνται τις παροχές της δομής αυτής για ένα εξάμηνο. Μετά το πέρας των έξι μηνών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται στην παρούσα φάση, με βάση κοινωνικό οικονομικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου χωρίζεται σε δύο εξάμηνα (Ιούλιος – Δεκέμβριος και Ιανουάριος – Ιούνιος).
Η νέα υποβολή των αιτήσεων για το εξάμηνο Ιούλιος –Δεκέμβριος 2014 ξεκινάει από την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 έως και Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 οι οποίες θα κατατίθενται στην Επιτροπή Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής (Πρόνοια) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8-2 μ.μ.προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση ενδιαφέροντος
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4) Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΟΥ (μέχρι 4.000 ευρώ ετησίως)
5) Έντυπο Ε9
6) Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α.
Εκτός από τα βασικά δικαιολογητικά θα συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία όπως, η συμμετοχή σε άλλο κοινωφελές πρόγραμμα του Δήμου, η πολυτεκνία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, συνθήκες στέγασης, περιουσιακή κατάσταση, ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Προτεραιότητα θα έχουν όσοι από τους αιτούντες δεν συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.