Διακήρυξη για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΩΝ»

Ο Δήμος Καρπενησίου,  διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΩΝ» με προϋπολογισμό 76.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ).

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. Ε.Σ.Υ.
  4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  7. ΤΕΥΔ