Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΜΥΛΟΙ’ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  εργασίες που θα γίνουν για την διάνοιξη δρόμου στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρπενησίου.  

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 114.285,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Παρακάτω παρατίθενται το

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης,

β) η περίληψη του διαγωνισμού και

γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού.

δ) η τεχνική έκθεση

ε) ο προϋπολογισμός