Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ιανός»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ιανός». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ