Προμήθεια μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μηχανήματος (ελαστικοφόρος φορτωτής μετά εξαρτημάτων) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 87/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον εν λόγω διαγωνισμό.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ