Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018»όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 40.176,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την 8ηΝοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ., στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο τηςμελέτης με αριθμό 75/2017 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 7ηΝοεμβρίου 2017από την Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Καρπενησίου. (τηλ2237350075).

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Σουλιώτης