ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

O Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για πυροπροστασία της αντιπυρικής περιόδου 2017 προϋπολογισμού 45.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Α) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Β) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ) ΤΕΥΔ

Ε) TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ