Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 17/2019, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 49.900,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. (τηλ2237350075).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΥΡΟΠΡ 2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡ 2019

ΤΕΥΔ ΠΥΡ 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡ 2019