ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Έχοντας υπ’ όψη:

1)      Τις διατάξεις:

 • Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). Ν. 3463/ ΦΕΚ 114  Α/8-6-2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
 • Της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185/Β).
 • Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια».
 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114  Α/8-6-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
 • Του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/14-4-2014) « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 • Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08-08-2014)
 • Την αρίθμ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ, σύμφωνα με την οποία «ερείδονται επί μικτών συμβάσεων μίσθωσης οχήματος και παροχής υπηρεσιών οδηγού-χειριστού αυτών, ο προέχων χαρακτήρας των οποίων είναι αυτός της μίσθωσης, για την οποία (μίσθωση) εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις περί προμηθειών»

 

2)       Την απόφαση 484/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

3)       Την 784/27-06-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

4)       Την απόφαση 252/28-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 30.6233.004            με υπάρχουσα πίστωση 45.150,00 €.

5)       Την απόφαση 253/28-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την έγκριση της προμήθειας και την κατάρτιση των όρων της παρούσας.

 

Κάθε άλλη διάταξη υπό μορφή νόμου, Π.Δ. ή εγκυκλίου που θα ισχύει κατά την δημοπρασία ή την παροχή της προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού ανά είδος μηχανήματος που συμφωνεί με την μελέτη και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 45.150,00 € με το Φ.Π.Α.(24%). Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη με αριθμό 39/2016, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

 

 1. Η Διακήρυξη
 2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 3. Το τιμολόγιο
 4. Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων
 5. Η Τεχνική Περιγραφή
 6. Ο Προϋπολογισμός
 7. Η Σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Καρπενησίου την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους με εκπροσώπους τους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η μελέτη και η διακήρυξη διατίθενται από τα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Καρπενησίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση, τηλ. 2237350073 καθώς και από το website του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό

 Στον  διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση ( δικαιολογητικό 5ο).

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαιολογητικά εκπροσώπησης και συμμετοχής στο διαγωνισμό

Αναλυτικά θα υποβληθούν από όλους του διαγωνιζομένους επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση  που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση: α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, β) δεν έχει κινηθεί η  διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, γ)  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία)
 2.  Ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ,  κλπ) κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Φορολογική ενημερότητα προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το ότι: α) ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει εκτιμήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα της εν λόγω εργασίας, έχει μελετήσει πλήρως όλα τα στοιχεία του φακέλου που του δόθηκε για την κατάρτιση της προσφοράς του και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, των λοιπών συμβατικών τευχών και την οικονομική προσφορά που υποβάλλει. β) η προσφορά ισχύει για 90 ημέρες και ότι η προσφερόμενη τιμή που προκύπτει από την έκπτωση ισχύει μέχρι την λήξη της εργασίας.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
 6. Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου που να αντιστοιχεί τον τύπο του μηχανήματος ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν θα χειριστεί ο ίδιος το μηχάνημα υπεύθυνη δήλωση ότι θα συνεργαστεί με χειριστή μηχανήματος που διαθέτει άδεια χειριστή καθώς και υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του χειριστή ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αναδειχθεί ανάδοχος για τον εν λόγω διαγωνισμό με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προτίθεται να συνεργαστεί με τον ανάδοχο.
 7. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου
 8. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε.
 9.  Φωτοτυπία συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης μηχανήματος
 10. Προσφορά όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 12° της διακήρυξης.
 11. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Καρπενησίου (να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού)
 12. Εφ΄ όσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Ημεδαπές  Εταιρικές   Επιχειρήσεις

Επί πλέον των αναφερομένων στοιχείων στην παραπάνω παράγραφο («όλοι οι διαγωνιζόμενοι») της παρούσας διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά, θα υποβληθούν σε περίπτωση εταιρειών:

 1. Το   καταστατικό   της   εταιρείας,   όπως  αυτό   ισχύει, με  τις   ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.
 2. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που να εγκρίνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την ανάληψη του δημοπρατούμενου έργου και να ορίζει τον εκπρόσωπο της.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας από την οποία προκύπτει ότι η εταιρία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της.

 

Αλλοδαπές Ατομικές  Επιχειρήσεις

Επί πλέον των αναφερομένων στοιχείων στην παραπάνω παράγραφο («όλοι οι διαγωνιζόμενοι») της παρούσας διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά, θα υποβληθούν :

 1. Το διαβατήριο από το οποίο θα εξακριβώνεται η αυτοπρόσωπη   εμφάνιση.
 2. Εξουσιοδότηση που θα ορίζει αντίκλητο κάτοικο Καρπενησίου, εξουσιοδοτούμενο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σε αυτόν εγγράφων, των σχετικών με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, με αντίστοιχη δήλωση αποδοχής του διορισμού από τον αντίκλητο.

Αλλοδαπές Εταιρικές Επιχειρήσεις

Επί πλέον των αναφερομένων στην παραπάνω παράγραφο («όλοι οι διαγωνιζόμενοι») της παρούσας Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά θα υποβληθούν :

 1. Απόφαση   του   αρμόδιου   οργάνου   (μεταφρασμένο   στα   Ελληνικά)   της                      επιχείρησης που να εγκρίνει την συμμετοχή στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, και να ορίζει τον εκπρόσωπο της. Ο εκπρόσωπος που θα ορισθεί πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριο του για εξακρίβωση της ταυτότητος του.
 2. Αντίγραφο    του    καταστατικού    και    των    τυχόν   τροποποιήσεων    του μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
 3. Εξουσιοδότηση μεταφρασμένη στα Ελληνικά, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, που θα ορίζει αντίκλητο κάτοικο Καρπενησίου, εξουσιοδοτημένο για την  παραλαβή  των  κοινοποιούμενων  από  την  Υπηρεσία  στην  Εταιρεία εγγράφων, των σχετικών με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων από τους διαγωνιζομένους, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την συμμετοχή στην δημοπρασία και η ύπαρξη τους θα ελέγχεται από την επιτροπή διαγωνισμού.

Διαγωνιζόμενοι που δεν προσκομίζουν τις υπόψη βεβαιώσεις ή δηλώσεις όπως παραπάνω, θα αποκλείονται από τις παραπέρα διαδικασίες του διαγωνισμού. Επίσης θα αποκλείονται από τις παραπέρα διαδικασίες του διαγωνισμού όσοι υποβάλλουν ψευδείς ή ελλιπείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, συμφώνα με την παρούσα διακήρυξη, που θα υποβληθούν από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, θα είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή θα συνοδεύονται από επίσημη Ελληνική μετάφραση. Αν η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη δήλωση  που  γίνεται  από  τους  ενδιαφερόμενους  σε  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή, συμβολαιογράφο ή τον αρμόδιο επαγγελματικό Οργανισμό της χώρας καταγωγής ή προέλευσης της επιχείρησης. Στην παραπάνω ένορκη δήλωση θα δηλώνεται κατ’ αρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στο αντίστοιχο κράτος.

Αν η αλλοδαπή εργοληπτική επιχείρηση ή και κοινοπραξία έχει αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα, τότε τα δικαιολογητικά θα είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Για όσα δικαιολογητικά μνημονεύονται ότι είναι επί ποινή αποκλεισμού, θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για τον παρόντα διαγωνισμό και δεν επιδέχονται καμία διόρθωση ή τροποποίηση μετά την λήξη της παραλαβής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

     Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλε για διάστημα ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερών, μέσα στο οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Αντικείμενο της Δημοπρασίας – Προϋπολογισμός δαπάνης – Προθεσμία εκτέλεσης.

Αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας) του Δήμου Καρπενησίου. Το οδικό δίκτυο (κυρίως το χωμάτινο) θα καθαριστεί από  καταπτώσεις από την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, επίσης θα γίνεται κλάδεμα δένδρων που εμποδίζουν ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τα μηχανήματα έργου του παρακάτω πίνακα. Οι χειριστές των μηχανημάτων και τα μηχανήματα έργου θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε εντός του οδικού δικτύου του Δήμου Καρπενησίου.

Α/Α

Είδος Μηχανήματος

Ώρες λειτουργίας

1

Μίσθωση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστή

180

2

Μίσθωση εκσκαφέα έως 40HP με το χειριστή

50

3

Μίσθωση φορτωτή από 91HP έως 110HPμε το χειριστή

100

4

Μίσθωση φορτωτή από 111HP έως 140HPμε το χειριστή

125

5

Μίσθωση γερανού με καλάθι (ανυψωτικής ικανότητας  έως και 16μ) με το χειριστή

50

6

Μίσθωση γερανού με καλάθι (ανυψωτικής ικανότητας πάνω από 16μ) με το χειριστή

179

7

Μίσθωση διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) από 160HP έως 190HP με το χειριστή

100

8

Μίσθωση διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) από 191HP και πάνω με το χειριστή

160

 

      Τα παραπάνω μηχανήματα έργων με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε εντός του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Καρπενησίου. Οι ώρες λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθούν θα καθοριστούν από τις ανάγκες που θα προκύψουν ενώ οι συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν ισχύ έως 31/12/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύστημα Δημοπράτησης

Η δημοπρασία θα είναι μυστική μειοδοτική με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για το σύνολο της εργασίας ή ανά είδος μηχανήματος έργου.

Στους ενδιαφερομένους χορηγείται απ’ την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους συναγωνιζόμενους σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

Αρνητικές εκπτώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τηλ. 2237350073)

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Αρμόδιες Αρχές

Κύριος του έργου ή Εργοδότης είναι ο Δήμος Καρπενησίου.

Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) του έργου Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου

Προϊσταμένη Αρχή (Εποπτεύουσα) είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού

Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζομένου στη δημοπρασία ισοδυναμεί με ανέκκλητη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και ότι διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και οργάνωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.

Η   επαλήθευση   δε   της   ακρίβειας   των   στοιχείων,   που   χορηγούνται   με   τα   τεύχη δημοπράτησης του έργου αυτού, είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Πηγή χρηματοδότησης

   Από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τους Κ.Α.Π 2016 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας,

 

ΑΡΘΡΟ 11°:Διαδικασία Διαγωνισμού – Υποβολή, παραλαβή, αποσφράγιση και εξέταση των προσφορών – Αντιρρήσεις. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων:

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ο εξωτερικός φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφεται: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την εργασία: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», Αριθμός Διακήρυξης: 6/2016, 6/7/2016 (Ημερ. Διαγωνισμού). Στο πάνω μέρος του φακέλου θα γράφεται ο τίτλος της συναγωνιζόμενης επιχείρησης, η επαγγελματική της διεύθυνση το τηλέφωνο και το ΦΑΞ.

 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν:

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5

β) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική  προσφορά.

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.

Υφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφεται: Οικονομική Προσφορά για την: ««ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», Αριθμός Διακήρυξης: 6/2016, 6/7/2016 (Ημερ. Διαγωνισμού). Στο πάνω μέρος του φακέλου θα γράφεται ο τίτλος της συναγωνιζόμενης επιχείρησης, η επαγγελματική της διεύθυνση το τηλέφωνο και το ΦΑΞ. Στον φάκελο αυτό θα τοποθετείται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Παραλαβή, αποσφράγιση προσφορών, ενστάσεις.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός.

Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά ελέγχοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται.

Ακολούθως, η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν, ο λόγος αποκλεισμού τους και ακολουθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υπολοίπων διαγωνιζομένων. Εάν είναι δυνατόν η επιτροπή συντάσσει το πρακτικό του διαγωνισμού αυθημερόν και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

  Ενστάσεις

Κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου και της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις μεταβιβάζονται προς την οικονομική επιτροπή για τη λήψη αιτιολογημένης απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Επιτροπές

Η Επιτροπή διεξαγωγής της Δημοπρασίας έχει οριστεί με την 8/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Υπογραφή σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση της Δημοπρασίας καλείται να προσέλθει σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ημέρες από την επίδοση της απόφασης σε συγκεκριμένο τόπο για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, προσκομίζοντας απαραίτητα την εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και τα πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και αναγκαστικής διαχείρισης όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που παρέχεται με εγγυητικές επιστολές με ποσοστό πέντε  τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου Καρπενησίου

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Φορολογικές υποχρεώσεις, κρατήσεις — Ασφάλιση προσωπικού

Ο Ανάδοχος του έργου υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον κύριο του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του για σύνταξη,  ασθένεια, ατυχήματα κλπ. σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Λοιπές υποχρεώσεις – ποινικές ρήτρες

 • Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του επιβλέποντα ή του αναπληρωτή του
 • Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του σε τρίτο
 • Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές Υγειονομικές και λοιπές διατάξεις
 • Είναι  υπεύθυνος   έναντι   όλων   των   δημόσιων   αρχών   για   την   ασφάλιση   του προσωπικού και των μέσων που θα διαθέσει για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ  16ο:  Λογαριασμοί, Πληρωμές αναδόχου

Η παραλαβή θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του αναδόχου και αφού προηγηθεί η παραλαβή και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. Καμία επιπλέον αμοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (για φθορές μηχανημάτων, καύσιμα κ.α.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του.

Η πληρωμή θα γίνει με την πρόοδο των εργασιών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης

 1. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μια (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κατά τα νόμιμα καθώς, στο website του δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

2. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής ή τυχόν επαναληπτικών δημοσιεύσεων στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου και εκτός από το δικαίωμα του Δήμου Καρπενησίου να το κηρύξει έκπτωτο, θα επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις (μείωση  αποζημίωσης) με βάση εκτίμηση θετικών ζημιών. Αν ο Ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Δήμου Καρπενησίου το έργο πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς το Δήμο  ποινικής ρήτρας ημερησίως, για κάθε μέρα διακοπής και μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Δήμος Καρπενησίου θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει Ανάδοχο και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο Ανάδοχο την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής παράλληλα με την αξίωση του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο ανάδοχος υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ