Υπηρεσία λογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Λογιστική παρακολούθηση του Δήμου Καρπενησίου με τη διπλογραφική μέθοδο   για το έτος  2020 και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019“. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ