Διαδικασία ανάθεσης για «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ