Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

Διαβάστε τον Κανονισμό που καθορίζει τα χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.