Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

Τεύχη δημοπράτησης για τον: Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»  ΟΜΑΔΑ Α΄ (Εργασία καθαρισμού με χρήση διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) από 160HP έως 190HP με το χειριστή), όπου δεν υπήρξε ανάδοχος με τον από 3-07-2017 συνοπτικό διαγωνισμό.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ