Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/2006) που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δέκα έξι (16) του μηνός Απριλίου 2014 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12.00μ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:
Επειδή οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2014 , και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ 5 του Ν.3852/2010 «Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» Θεωρούμε απαραίτητη τη πραγματοποίηση της συνεδρίασης διότι παρόλο που είχε προβλεφθεί τακτική συνεδρίαση στις 14-4-2014 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 12 έναντι του απαιτουμένου αριθμού 14 μελών που απαιτείται για την απαρτία.
Τα αναφερόμενα στην πρόσκληση θέματα είναι εξαιρετικά επείγοντα και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω λειτουργία του Δήμου μας, όπως αναλυτικά αναφέρεται σε κάθε θέμα ξεχωριστά .

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.(εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αριστείδης Τασιός). (Αιτιολογία Πολιτική προστασία εν όψει καλοκαιριού λειτουργία των δομών βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΑΠΗ μέχρι την πρόσληψη του τακτικού προσωπικού).
2. Εκτέλεση Δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αριστείδης Τασιός). (Αιτιολογία Σύμβαση με το ΚΤΕΛ για την εκτέλεση της δημοτικής συγκοινωνίας κατά την θερινή περιόδο).
3. Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ»-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος). (Αιτιολογία Προθεσμία υποβολής πρότασης 25-4-2014)
4. Μνημόνιο συνεργασίας για την από κοινού δράση των συμβαλλομένων φορέων με σκοπό την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ στο Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αριστείδης Τασιός).
(Αιτιολογία Εργασίες στο χώρο κατά την περιόδο του καλοκαιριού ετοιμότητα για υποβολή πρότασης στο νέο ΕΣΠΑ)
5. Ανανέωση προθεσμίας προθεσμιακού λογαριασμού Δήμου λόγω λήξης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
(Αιτιολογία Απαραίτητη ενέργεια για κλείσιμο των χρηματικών υπολοίπων –απώλεια τόκων)
6. Πρόταση για πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
Αιτιολογία Προθεσμία για την υποβολή προτασης
7. Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων και αισθητικής αναβάθμισης (εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
Αιτιολογία Λειτουργία –Διανομή κοινοχρήστων χώρων κατά τη θερινή περίοδο
8. Διάθεση και χρήση βοσκοτόπων έτους 2014 . (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
Αιτιολογία Λειτουργία βοσκοτόπων κατά την θερινή περιόδο
9. Επαναπροσδιορισμός των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
Αιτιολογία Απαραίτητη λήψη απόφασης για έκδοση λογαριασμών τελών ύδρευσης αποχέτευσης.
10. Έγκριση πρακτικών ενστάσεων για μειώσεις λογαριασμών ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη απόφασης η εξέταση των ενστάσεων η μη λήψη της επιφέρει προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης για τους δημότες.
11. Αποδοχή παραχωρητηρίου λαχανόκηπου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη απόφασης για την λειτουργία του λαχανόκηπου κατά τη θερινή περίοδο.
12. Παραχώρηση χώρου στην πλατεία του Προφήτη Ηλία ,σε παρακείμενα καταστήματα. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη απόφασης για τη διάθεση των κοινοχρήστων χώρων πλατείας κατά τη θερινή περίοδο
13. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη απόφασης για τη μίσθωση του δημοτικού ξενώνα-απώλεια δημοτικών εσόδων.
14. Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Προυσού και απόφαση εκμίσθωσης ακινήτου. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη απόφασης για τη μίσθωση του δημοτικού ξενώνα –απώλεια δημοτικών εσόδων.
15. Άνοιγμα λογαριασμού για το έργο «Διαμόρφωση –Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου .(εισηγητής ο κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη απόφασης για τη διαχείριση του έργου που θα ξεκινήσει αμεσα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αιτιολογία Απαραίτητη η λήψη αποφάσεων διότι πρέπει να προχωρήσουν οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και οι παρατάσεις των έργων έτσι ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες των έργων κατά τη θερινή περίοδο,καθώς και η αποπληρωμή των έργων.
16. Παράταση προθεσμίας έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο Εμπορικό Κέντρο του Καρπενησίου»
17. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Κατασκευή αποθήκης αλατιού στην Τ.Κ Φουρνάς» αναδόχου κ.Φώτιου Τσούτσικα.
18. Έγκριση 3ου ΑΠ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης στο εμπορικό Κέντρο του Καρπενησίου» αναδόχου ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.
19. Έγκριση 1ου ΑΠ (τακτοποιητικό ) του έργου «Ενοποίηση –οδική σύνδεση περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης με παλαιό σχέδιο πόλης Καρπενησίου» αναδόχου ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
20. Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καρπενησίου»αναδόχου Κορέντζελου Ιωάννη.
21. Έγκριση 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Εργα Εσωτερικής οδοποιίας και διευθέτησης ομβριων στην ΤΚ Κρικέλου ΔΕ Δομνίστας. Αναδοχου Κ/ξιας Χαντζοπούλου Ν.-Κεφαλά Χ.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές στεγών και κατασκευή υδρορροών δημοτικών κτιρίων Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Κ/ξια Γρανίτσα Π-Χατζόπουλο Γ.
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Δομιανών» αναδόχου Ν.Σταμούλη.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα ύδρευσης- αποχέτευσης στην ΤΚ Κλειστού» αναδόχου κ. Ευθύμιου Ξενιά.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποθήκης αλατιού στην ΤΚ Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς. Αναδόχου κ.Τσούτσικα Φώτιου.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ύδρευση και αποχέτευση Συγκρέλου –Ανιάδας –Κλαυσίου Δ.Ε Ποταμιάς» Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Παναγιώτη Κουτούμπα.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση Κτιρίου Παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου» στο Καρπενήσι αναδόχου 3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία δτ 3Κ Τεχνική ΑΕ.
28. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων νέου Δημαρχείου» στην πόλη του Καρπενησίου αναδόχου Κ/ξιας Γκορόγια Γεωργίας- Δημοπούλου Κων/νου.
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και εσωτερική οδοποία Δ.Ε Δομνίστας» αναδόχου κ.Μπιτσικώκου Παύλου και συνεργάτες ΟΕ
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» αναδόχου Εταιρείας Κρουσκος Δημ.-Κηρολίβανος Ευστ.& Σια .
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών» αναδόχου κ.Τασιου Παναγιώτη
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ Προυσού» αναδόχου κ.Αθανασίου Φέγγου.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση νέας δεξαμενής με το δίκτυο ύδρευσης» αναδόχου κ.Χαριλάου Κουτρούμπα.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Μηλιάς ΔΕ Καρπενησίου» αναδόχου κ.Τάσιου Παναγιώτη.
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας» αναδόχου κ. Φεγγούλη Παναγιώτη.
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία- Κατασκευή υδρορροών Δημ.σχολείου και επισκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας ΔΕ Καρπενησίου αναδόχου κ.Σιαφάκα Βασίλη
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό)»αναδόχου κ.Γκρίζη Παναγιώτη.
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Αλεστίων» αναδόχου κ.Καρατζιούνη Δημητρίου.
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο ΔΔ Βελωτών αναδόχου κ.Κων/νου Σώκου.
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση αμαξωτού δρόμου προς Αγιο Αθανάσιο ΤΚ Προυσού» αναδόχου κ.Φέγγου Θωμά.
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτά ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού» αναδόχου κ.Φέγγου Θωμά
42. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Κ/ξιας Κωνσταντίνος Τράντος και Οδυσσέας Τράντος ΟΕ- Παπαποστόλου Ευάγγελος.