Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και επίστηλων απορριμματοδεκτών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και επίστηλων απορριμματοδεκτών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ