Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Γνωστοποιούμε την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε.
Πολιτικών Μηχανικών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ