Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού προσωπικού

Η πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Συμβούλου και των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται έως και την Τετάρτη 17/9/2014 στο γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε εδώ την απόφαση Δημάρχου.