Γνωστοποίηση- Πρόσκληση κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για τη ΣΟΧ1/2017

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας κλήρωσης μεταξύ ισοβαθμούντων της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου, με κωδικό θέσης 102 και ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) & Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ