Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τη διάταξη του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) ως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007, ως ισχύουν.
 4. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον  αριθμό  των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το  άρθρο  59  παρ. 2  του   Ν. 3852/2010.
 5. Την υπ’ αριθμόν 260/3-9-2019 απόφασή μας, με την οποία ορίσθηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησιου (ΦΕΚ 2214/Β΄/14-10-2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/30-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 περί Γενικών Γραμματέων Δήμων, ιδιαίτερων Γραμματέων Δημάρχων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Δημάρχων
 8. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

 

Γνωστοποιούμε:

 

 1. A. Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τ.Ε. ή Π.Ε., με ειδίκευση στη Μηχανολογία και με επιπλέον προσόντα α) την ειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάλυση Μηχανολογικών κατασκευών, β) την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επιπλέον γνώση σε Λειτουργικά Συστήματα Ανοιχτού Κώδικα θα συνεκτιμηθεί.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Μηχανολογίας καθώς και σχεδιασμού μηχανολογικών κατασκευών του Δήμου.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

 

 1. Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας και στον τομέα διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον διοικητικές ικανότητες θα συνεκτιμήθουν.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά επί θεμάτων καθαριότητας και διαχείρισης κοινόχρηστων καθώς και κοινωφελών χώρων.

Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

 

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 • Σχετική Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια για ποια εκ των ανωτέρω προκυρησσομένων θέσεων ειδικού συμβούλου ενδιαφέρονται (1 έως 8)
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο.
 • Βιογραφικό σημείωμα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφές με το αντικείμενο των καθηκόντων.
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

 

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Δημάρχου (Ύδρας 6, ΤΚ 36100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

 

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚΔΚΥ και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 15-17 ΚΚΔΚΥ.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

 

Δ. Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συμβούλων και των Ειδικών συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.

Ε. Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΤ. Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών  από  την  αποχώρηση του  Δημάρχου (άρθ. 15 παρ. 2 Ν. 4623/2019), εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους  για τη διατήρησή τους.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της.

Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 5νθήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

 

Ζ. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συμβούλων

 

Η.  Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον  μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του  Δήμου Καρπενησίου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

 

Διαβάστε την αναρτημένη απόφαση στο Διαύγεια.